Specjalistyczny dwumiesięcznik o zagadnieniach technicznych związanych z eksploatacją obiektów gospodarki wodno-ściekowej wydawany był w formacie A4 w objętości od 64 do 132 str. przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Czasopismo powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w 2000 r., a od 2004 do 2021 roku wydawane i redagowane było przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., gdzie wykonywałem obowiązki Sekretarza redakcji.

Forum Eksploatatora zawierało artykuły techniczne i naukowe, komentarze, opinie techniczne i prawne oraz polemiki mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń eksploatatorów systemów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Stałym działem były relacje z życia Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Tematyka usystematyzowana była w następujących działach:
• praktyka eksploatacyjna wod-kan w dziedzinach technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
• monitoring i aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyzacja, sterowanie i informatyka;
• badania laboratoryjne, laboratoria, akredytacja;
• pompy i pompownie;
• gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach wod-kan;
• zagospodarowanie osadów ściekowych;
• zarządzanie przedsiębiorstwami wod-kan;
• zagadnienia prawne i ekonomiczne;
• standaryzacja;
• modernizacje, opisy przedsiębiorstw.

Od 2004 do 2021 roku Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. przygotowało i opublikowało ponad sto wydań Forum Eksploatatora. W 2019 zmodernizowaliśmy lekko układ środka i okładkę Forum, zachowując zazadnicze elementy układu tradycyjnego.

Close Offcanvas Sidebar