Wydawcy

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Książki i czasopisma naukowo-techniczne. Łącznie przygotowałem do druku kilkaset wydawnictw książkowych oraz ponad sto wydań dwumiesięczników Forum EksploatatoraTechnologia Wody.

MT Biznes Sp. z o. o.

Opracowanie techniczne i skład wydawnictw książkowych.

Wydawnictwo Mazowieckie

Przygotowanie do druku książek, okładek i materiałów promocyjnych.

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Publikacje książkowe oraz wydawnictwa promocyjne Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydawnictwo „Clio”

Opracowanie techniczne i skład publikacji książkowych.

Kagero Publlishing — Oficyna Wydawnicza „Kagero”

Projekty graficzne i skład serii wydawniczych „Monografie—Monographs”, „Miniatury Lotnicze”, „Legendy Lotnictwa”, „Photosniper”, „Topcolors” i in., oraz czasopism „Militaria XX wieku”, „Supermodel”, „Aero”. Łącznie przygotowałem do druku kilkaset publikacji Wydawnictwa.

Biotec Polska

Projekty graficzne i przygotowanie do druku materiałów reklamowych i promocyjnych oraz polskich wersji językowych materiałów promocyjnych Biotec Italia.Drukarnie

„Petit” Skład–Druk–Oprawa S.K.
Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne


Czasopisma

Dla wszystkich wydawnictw wymienionych poniżej wykoywałem opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku.

Technologia Wody

Dwumiesięcznik wydawany od września 2009 r. do grudnia 2021 r. (z wyjątkiem roku 2213, kiedy wydano 12 numerów). Objętość wahała się od 64 do 128 stron formatu A4.

Czasopismo zawierało głównie teksty techniczne bogato ilustrowane fotografiami, rysunkami i wykresami, a także zawierało liczne wzory i formuły matematyczne i chemiczne. Publikowane były artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a tytuł znajdował się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki. Zawartość Technologii Wody w całości dostępna jest na stronie internetowej www.technologia-wody.eu, działającej w systemie OJS (Open Journal System).

Okładki Technologii Wody zawsze były ilustrowane fotografiami o szeroko rozumianej tematyce „wodnej”. Większość fotografii pochodzi ze zbiorów własnych.

Forum Eksploatatora

Specjalistyczny dwumiesięcznik o zagadnieniach technicznych związanych z eksploatacją obiektów gospodarki wodno-ściekowej wydawany był w formacie A4 w objętości od 64 do 132 str. przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Czasopismo powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w 2000 r., a od 2004 do 2021 roku wydawane i redagowane było przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., gdzie wykonywałem obowiązki Sekretarza redakcji.

Forum Eksploatatora zawierało artykuły techniczne i naukowe, komentarze, opinie techniczne i prawne oraz polemiki mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń eksploatatorów systemów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Stałym działem były relacje z życia Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Wychowanie Muzyczne

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Wydawany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki w formacie B5 i objętości 80 str. + okładka.

Puls Regionu

Lubelski Informator Unijny – wydawany w formacie A4 i w formie elektronicznej. Wszystkie wydania dostępne są na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego.

Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej
Close Offcanvas Sidebar